آموزشگاه های شبانه روزی در کانادادر کانادا، مدرسه شبانه روزی تبدیل به یک آلترناتیو واقعی در بخش مدارس خصوصی شده است. خواه یک شهروند کانادایی باشید و یا دانشجوی بین المللی، مدارس شبانه روزی کانادا سیستم های تخصصی آموزشی اختصاص داده شده به پیشرفت اجتماعی و معنوی به دانش آموزان ارائه می دهد. دانشجویان و استادان با قرار گرفتن در این نوع از جامعه ارادی، همکاری های موجود در یک محیط اجتماعی که استقلال و عزت متقابل را پرورش می دهد پیشرفت می کنند

 

هر استان در کانادا توسط یک مقام استانی آموزش و پرورش اداره می شود، بنابراین زمان انتخاب یک مدرسه شبانه روزی در کانادا که باید قبل از ثبت نام در نظر گرفته شود مهم است.  به عنوان مثال، الزامات زبان بین کبک و ساسکاچوان متفاوت است، در حالی که سن اجباری مدرسه در مانیتوبا تا 17 سال و در نیوبرونزویک  18 سال می باشد

 

مدارس شبانه روزی کانادا به طور معمول دارای امکانات گسترده ای برای یادگیری علمی، هنری و ورزشی ، با توجه به نوع و موضوع تخصص آنها می باشند.

 

 

مدارس شبانه روزی در کانادا